WMO-raad

De WMO-raad bestaat sedert 2006 en was voor het invoeren van de WMO wet reeds actief als werkgroep Individuele Voorzieningen. Per 2015 zijn de 3 sociale domeinen Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning volgens wet ondergebracht bij de gemeenten, dit was voor de Wmo-raad een belangrijke reden om haar taken over 3 werkgroepen te verdelen en zich te focussen op een brede visie op het te voeren beleid en het coördineren van de adviezen. De werkgroepen richten zich op de grote veranderingen die plaats hebben gevonden binnen de sociale domeinen en de transitie van de landelijke naar lokale / gemeentelijke besturing.

Contact

De WMO-raad tracht de belangen van alle Barendrechters te behartigen. We zijn bereikbaar via het e-mail adres info@wmo-raadbarendrecht.nl Meer informatie over de Raad kunt u op de pagina Nieuws en Contact.

BAR- Organisatie en samenwerking

De gemeente Barendrecht werkt ambtelijk nauw samen met de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard als BAR – organisatie, ook het sociale domein valt onder deze samenwerking. De WMO-raad en haar werkgroepen streven er naar om de samenwerking met collega raden en burgerplatforms binnen de BAR gemeenten te optimaliseren.

De WMO-raad is door Burgemeester en Wethouders c.q. Gemeenteraad ingericht op basis van artikel 12 van de WMO wet en artikel 84 van de gemeente wet ter advisering van de beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie met betrekking tot de genoemde sociale domeinen. De samenwerking en werkwijze is vastgelegd in de WMO regeling tussen het College en de WMO raad en de laatste versie dateert van 2016.
Klik hier voor de link naar de regeling.
Om de ontwikkelingen binnen het sociale domein adequaat te kunnen volgen en de communicatie met de werkgroepen te optimaliseren, heeft de WMO raad een Dagelijks Bestuur ingesteld en haar werkwijze  beschreven in een huishoudelijk reglement