Werkgroepen 

    Zoals  aangegeven op de pagina "WMO-raad" kent de WMO-raad  
    Barendrecht werkgroepen voor de drie verschillende domeinen
    (Zorg, Participatie en Jeugd).
    Ook ziet de raad het als haar taak burgervragen over 
structurele
    
problemen te herformuleren en bij de gemeente onder de aandacht te
    brengen. 
 
Naast één of meerdere leden van de WMO-raad zitten er (voor zover mogelijk) eveneens vertegenwoordigers van de doelgroepen en hun achterban in de werkgroepen. Hierdoor houden de werkgroepen voeling met de ontwikkelingen op hun gebied binnen en buiten de gemeente/BAR-samenwerking en bereiden zij adviezen voor. Deze adviezen worden vervolgens door de WMO-raad besproken en aangeboden aan het College van B&W Barendrecht. 

Voor onderwerpen die meerdere domeinen raken stelt de WMO-raad zelf de adviezen op in samenspraak met de werkgroepen. Eventueel kunnen hiervoor ad-hoc-werkgroepen worden gevormd.
Per 1 januari 2015 heeft de transitie van Jeugdzorg, Participatie en WMO- Maatschappelijke Ondersteuning plaats gevonden van het Rijk naar de Gemeente.  

Nuttige links en adressen:
Op de vernieuwde website van de WMO-raad Barendrecht zijn diverse nuttige links, contactpunten  en wetteksten te vinden. 
Zie: wmo-raadbarendrecht.nl/links.php


Werkgroep Participatie 

De werkgroep Participatie bestaat uit betrokken burgers, professionele vertegenwoordigers van - en cliënten van de doelgroepen.  
Het doel van de werkgroep is tweeërlei. Enerzijds de beleidsmedewerkers voorzien van goede ideeën en actief meedenken in de beleidsvorming. Anderzijds voortdurend acteren als criticaster. 
De werkgroep wil steeds in beeld krijgen wat de gevolgen voor de burgers kan zijn.

Werkterrein.
Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Welke inwoners betreft het?
Concreet heeft de uitwerking en uitvoering van de participatiewet voor een zestal groepen in de samenleving veel gevolgen. Het gaat om:

De werkgroep bestaat uit:
 
De werkgroep Participatie bestaat momenteel uit 3 leden, te weten : Cees Willem Dam, Jacqueline van de Geijn (secretariaat), en IJsbrand  Roobol.

De werkgroep zoekt een enthousiaste voorzitter en leden o.a. vanuit de clienten participatie.  

Vanuit de BAR gemeenten fungeert Robert Ditvoorst als contactpersoon.  


Werkgroep Jeugdhulp

De werkgroep Jeugdhulp bestaat uit betrokken burgers met affiniteit en aandacht voor preventie, tijdige ondersteuning, integrale hulp, regionale aspecten, cliënten- en ouderparticipatie, (bijzonder) onderwijs, etc.

Werkterrein
Kinderen in Barendrecht moeten kansrijk en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit bij voorkeur binnen de warmte en geborgenheid van het eigen gezin. Waar gewenst of noodzakelijk wordt op wijkniveau professionele hulp en ondersteuning geboden worden, in samenwerking met school, huisarts en de familie in de directe omgeving van het kind. 

In januari 2015 is de nieuwe wet Jeugdzorg ingegaan. Het doel van de nieuwe Jeugdwet is het jeugdstelstel eenvoudiger, efficiënter en effectiever maken met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. De gemeente is sinds de invoering van de nieuwe wet Jeugdzorg verantwoordelijk voor het adviseren over jeugdhulp, het bepalen van jeugdhulp, deskundige toeleiding naar jeugdhulp en het inzetten van de juiste hulp. 

De werkgroep is zich bewust van de noodzaak om de jeugdzorg efficiënter uit te voeren, maar wil bovenal benadrukken dat de kwaliteit van de geboden zorg niet in het geding mag komen. De jeugdzorg omvat een complex en zeer breed werkveld, dat vraagt om uiteenlopende vaardigheden en kennis van alle betrokkenen.
De privacy-gevoeligheid van cliëntgegevens staat hoog op de agenda. Als werkgroep benadrukken wij de noodzaak dat deze vaak gevoelige gegevens goed beheerd en beschermd dienen te worden. Niets is immers vervelender voor een cliënt om vast te moeten stellen dat er met privacy onzorgvuldig wordt omgegaan.
Globaal richt de aandacht van de werkgroep Jeugdhulp zich op de volgende onderdelen:

De werkzaamheden van de werkgroep Jeugdhulp worden enerzijds bepaald door het gemeentelijk beleid. Anderzijds kan er vanuit de ‘eigen kijk op onderwerpen’ advies gegeven worden.
Aandachtspunten zijn:

Verantwoordelijk voor ontwikkeling en beleid Jeugdhulp in BAR verband is Will Hessels, tevens contactpersoon voor de werkgroep Jeugdhulp. Daarnaast heeft de werkgroep contact met Arno Hogendoorn, Coördinator Welzijn & Zorg van de gemeente Barendrecht. Deze is onder meer belast met de aansturing van de vier nieuw gevormde wijkteams in Barendrecht.

Samenstelling werkgroep.
De werkgroep Jeugdhulp Barendrecht bestaat momenteel uit 6 leden, te weten Marianne van Wilgenburg (voorzitter), Herma Versluis (secretariaat), Linda Barnhoorn, Milène Groeneveld, Joyce Engelen  en Wim de Jonge (lid WMO-raad). Het streven is dat er 2 leden van de werkgroep zitting hebben in de WMO-raad.
Binnen de werkgroep jeugdhulp wordt in BAR-verband zoveel mogelijk samengewerkt en vandaar ook dat Pauline Olbertz  van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard en Adrie van der Linden en Kelly in't Veld (Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk) regelmatig deel uitmaken van het overleg. 


Werkgroep Zorg & Ondersteuning

Gemeenten hebben in de nieuwe WMO een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Mensen die voor hun begeleiding een beroep deden op de AWBZ, kunnen zich nu wenden tot de gemeente.

In de oude WMO stond de compensatieplicht centraal. Gemeenten zijn verplicht om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkingen die zij ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie. In de nieuwe WMO is de term ‘maatwerkvoorziening’ geïntroduceerd. De verplichting voor gemeenten om maatwerk te leveren is in de nieuwe wet ruimer geformuleerd dan de compensatieplicht. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen. Gemeenten hebben in de nieuwe wet nog steeds een resultaatverplichting

De werkzaamheden van de werkgroep worden enerzijds bepaald door het gemeentelijk beleid. Anderzijds kan er vanuit de eigen kijk op onderwerpen advies gegeven worden.
 Globaal gaat het over de volgende onderdelen:

 1. Voortzetting van de activiteiten van de werkgroep individuele voorzieningen, zoals : PGB, vervoer, individuele voorzieningen, toegankelijkheid etc.
 2. Implementatie van de huishoudelijk hulp volgen.
 3. Indicering/ keukentafelgesprek / maatwerk
 4. Mantelzorg vraagstukken
 5. GGZ 1e lijn en huisarts, enz.
 6. Klachten en beroepsprocedures. 

 7. Volgen van de verdere decentralisatie van de AWBZ. 

 8. Volgen van de ontwikkelingen in BAR-verband. 

 9. Kontakten met belangengroeperingen. 

 10. PGB vs. PVB (persoonsvolgend budget)
 11. Bestuurlijk contracteren

De werkgroep.

De werkgroep bestaat momenteel uit 7 leden, te weten : Wanda Schouten - Rosenthal ( voorzitter), Ineke Lodder ( secretariaat),
Dik Buitenhuis, Els van Lopik, Cobie Kant en Debbie Greten.