Vacatures

Wmo-raad zoekt betrokken leden (v/m)

 Wmo-raad is een adviesorgaan, dat zich op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning inleeft en het College van B&W van de Gemeente Barendrecht adviseert.

Aan deze raad zijn een drietal werkgroepen verbonden: werkgroep Zorg en Ondersteuning, werkgroep Participatie en werkgroep Jeugdhulp. Deze werkgroepen geven (on)gevraagde adviezen  over deze domeinen. De Wmo-raad houdt de brede visie op het te voeren beleid en stelt de adviezen vast. 

 Wij zoeken betrokken leden voor de volgende sectoren:

-        Zorg en Ondersteunin
-        Participatie
-        Jeugdhulp
-        De overkoepelende  WMO-raad

Wat vragen wij

-        Ervaring, kennis of affiniteit ten aanzien van de sector van uw voorkeur
-        Inlevingsvermogen in de positie van de cliënt/patiënt
-        Kunnen luisteren en doorvragen
-        Een kritische en onderzoekende instelling
-        Kunnen samenwerken in een team of netwerk
-        Een  goede uitdrukkingsvaardigheid, mondeling en schriftelijk
-        In staat zijn gemeentelijke nota's te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit het perspectief van de burgers

Wat bieden wij

De Wmo-raad biedt u de gelegenheid om te werken in een inspirerend team van gedreven mensen die er toe willen doen. U neemt deel aan lezingen, workshops en werkgroepen en maakt verbinding tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur.

-        U ontmoet enthousiaste collega’s, die net als u maatschappelijk betrokken zijn
-        De uitdaging om bij te dragen aan de doelstellingen van uw sector
-        De mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering
-        De werkzaamheden nemen gemiddeld 1.5 uur per week van uw tijd in beslag. 

Bent u geïnteresseerd?

 Heeft u belangstelling voor een van deze boeiende vrijwilligersvacatures? Stuur dan uw brief digitaal naar de Wmo-raad via info@wmo-raadbarendrecht.nl

 Voor nadere informatie kunt u terecht bij Wim de Jonge, bereikbaar per telefoon: 06-50646130 of per mail: wim.de.jonge@upcmail.nl


Dankwoord van een scheidend secretaris,

Na een periode van 6 jaar actief deelgenomen te hebben aan de WMO raad, als lid, secretaris en webmaster, was de tijd gekomen om het stokje over te dragen aan Jacqueline van der Stokker, onze nieuwe secretaris.
 Hoewel  het verzoek was geweest om het afscheid bescheiden te houden , was op vrijdag 28 april een gezellig informeel afscheid gepland in het pas geopende theehuis  Polderzicht.

De vele waarderende en lovende speeches maakte deze ex secretaris bijna verlegen, daarbij  werd een cadeaubon overhandigd om een zeer gewenst glaskunstwerk te kunnen kopen. Dit alles maakte dit afscheid tot een heel bijzondere gebeurtenis, waarvoor een welgemeend dankwoord werd uitgesproken.

Een terugblik over de afgelopen 6 jaar: 

Tot 2015 was het redelijk overzichtelijk, de WMO raad had de primaire taak om het College gevraagd en ongevraagd vanuit het burgerperspectief te adviseren over de 9 prestatievelden van het sociale domein van de WMO wet. 
Per 2015 kwam de grote transitie Jeugdzorg, arbeidsparticipatie en WMO-Zorg werden over geheveld naar de gemeenten. Dit kwam vrij abrupt en ging gepaard met forse bezuinigingen, een grote uitdaging voor de gemeenten.

Natuurlijk… de zorg werd dichterbij huis geregeld  en de burger moest  meer  “ zelfredzaam” worden . De WMO-raad Barendrecht speelde hierop in  door het installeren van 3 werkgroepen om op deze manier inhoudelijk te kunnen  adviseren. 
De werkgroepen gingen het verschil maken, immers om het College  van Barendrecht goed te kunnen adviseren was het nodig om kennis op te doen en te inventariseren wat er bij de burgers leeft, dus onderzoek doen bij de achterban.

In 2015  brachten we een ongekend groot aantal adviezen uit; 17 stuks.
In 2016  werd de focus meer en meer verlegd  naar het onderzoeken  hoe onze adviezen en het beleid van de gemeente uiteindelijk  in de praktijk gerealiseerd worden. Uiteraard zijn we ook benieuwd hoe de gemeente dit zelf ervaart, monitort en vastlegt in klanttevredenheidsonderzoeken. Het is ook voor de gemeente een leerproces en van wezenlijk belang voor het welzijn van de burger. Het betekende veel formeel en informeel overleg met de verantwoordelijke ambtenaren.  
Dat dit een gigantische hoeveelheid extra werk betekent  t.o.v. de taak die de WMO-raad tot 2015 had is evident.

 Naast de overleg vergaderingen en adviezen die we in 2016 uitbrachten   zijn er de nodige organisatorische wijzigingen ingevoerd: Er is een herziene regeling tussen het College en de WMO-raad tot stand gekomen, een huishoudelijk reglement opgesteld waarin de werkwijze van de WMO –raad wordt beschreven en er is een dagelijks bestuur (DB) geïnstalleerd om de strategische- en organisatorische taken beter te verdelen.
De WMO-raad en haar werkgroepen doen ongelooflijk goed en veel werk Ik heb er vertrouwen in dat dit ook in de toekomst een grote waarde zal zijn voor het welzijn van de Barendrechtse burgers.

Ik wens alle leden van de WMO raad  succes en waardering toe, 

Martin Kapteyn
ex- secretaris WMO –raad Barendrecht.