Links


Gemeente Barendrecht 
www.barendrecht.nl
1e lijnsvragen voor WMO -Jeugdhulp, Participatie en Wijkteam : Telefoon 140180 

Indien u, onafhankelijk van de schuldvraag, in een noodsituatie bent of dreigt te geraken, meld u dan bij de gemeentelijke  knelpuntencoach.
Voor individuele klachten is er de gemeentelijke klachtenregeling.


SVB  servicecentrum PGB 
www.svb.nl/pgb
Voor vragen over mijn PGB 
E mail : pgb@svb.nl
Telefoon: 030 264 82 00


Kijk op Welzijn  
www.kijkopwelzijn.nl
Maatschappelijk werk voor Ouderen,Steunpunt Mantelzorg, Vraagwijzer,Vrijwilligers Informatie Punt.
Telefoon: 0180 691 800 (op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur )


BAR Dichtbij 
www.bar-dichtbij.nl
Voor  hulp van vrijwilligers om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen 
E-mail: info@bar-dichtbij.nl
Telefoon : 088 - 426 36 60


Zorgbelang Zuid Holland 
www.zorgbelang-zuidholland.nl
Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie die collectief de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie.


Participatie ; schematisch overzicht Participatiewet
http://www.participatienieuws.nl/infographic_participatiewet_def.pdf


Nieuwsbrief  Aandacht voor iedereen  
www.aandachtvooriedereen.nl 
Aandacht voor iedereen (AVI)In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderen organisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijn aanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. 


Belangenorganisatie ‘Per Saldo
www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget
De organisatie ‘Per Saldo’ is een organisatie voor PGB houders, zij hebben een conceptaanvraagbrief opgesteld die een hulpmiddel kan zijn voor PGB houders. Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).


Website  : Waar staat je gemeente ?
www.waarstaatjegemeente.nl/home 
Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd. Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet.


Website  : Wet teksten 2015 
Via deze links leest u de wetteksten  : WMO,   Langdurige Zorg,   Participatiewet en  Jeugdwet

Website  : Wet teksten 2015 
Via deze links leest u de wetteksten  : WMO,   Langdurige Zorg,   Participatiewet en  Jeugdwet